21-11-2017

ఈరోజు గుంటూరు లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశం లో మాట్లాడుతున్న స్టేట్ హజ్ కమిటీ మెంబెర్ షరీఫ్ గారు హాసన్ బాషా గారు,అర్బన్ బ్యాంకు డైరెక్టర్ ఖాదర్ బుడే గారు,AMC డైరెక్టర్ చిన్న బాజి గారు.